خدمات

خدمات

خدمات

مهندسی فروش و خدمات فنی

از ویژگیهای بارز شرکت صنایع شیمیائی پارس البرز پوشش، ارائه خدمات مهندسی و مشاوره فنی به مشتریان محترم و مصرف کنندگان رنگ و پوشش در سراسر کشور وحتی خارج از کشور بوده است.

کارشناسان فنی و با تجربه این شرکت در مراحل مختلف مطالعاتی، بررسی،انتخاب و اجرای سیستم های پوششی و حفاظتی آماده هستند که همگام با کارشناسان شرکت‌های صنعتی و پروژه های در دست احداث در سراسر کشور ، خدمات فنی، مهندسی و همچنین خدمات پس از فروش محصولات را ارائه نمایند. برخی از فعالیت های این واحد عبارتند از:

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی

 • شناخت سیستم های رنگ و پوشش
 • شناسایی مشکلات و عیوب رنگ
 • انتخاب بهینه سامانه های پوششی مناسب با شرایط بهره برداری و سطح انتظار پروژه
 • کارگاه های آموزشی جهت مصرف بهینه رنگ و اعمال صحیح سیستم های پوششی
 • برنامه ریزی جهت بهره برداری بلند مدت از سیستم های پوششی
خرید

ارائه خدمات قبل از

خرید و پس از فروش محصول به مشتریان

 • مشاوره فنی در انتخاب سیستم پوششی با توجه به پهنه بندی جغرافیایی ایران و شرایط آب و هوایی
 • تشخیص نوع عوامل خورنده
 • ارائه مشخصات فنی محصولات
 • استانداردهای مرتبط وفنی مورد نیاز
 • روش ها ورویه های اجرائی کاری
 • استانداردها وروش های بازرسی
 • مشاوره های فنی در انتخاب سیستم های حفاظتی
 • نوع تجهیزات اعمال پوشش های محافظتی
نظارت و بازرسی

نظارت و بازرسی بر کارهای اجرایی رنگ های صنعتی و پوشش های حفاظتی

 • بازرسی دوره ای و ارزیابی عملکرد سامانه های پوششی در زمان بهره برداری در صورت نیاز
 • نظارت بر آماده سازی سطح
 • نظارت بر رنگ آمیزی
خدمات

خدمات مهندسی فروش

 پس از اجرای رنگ آمیزی پروژه

 • تهیه پرونده ای از پروژه به همراه گزارش و مستندات عملیاتی اجرای آن
 • ارائه سیستم های پوششی تعمیر و نگه داری مربوط به پروژه

کاتالوگ پارس البرز پوشش