گل انداختن فیلم یا بلومینگ (Flowering)


این پدیده بیشتر در رنگ های بدون پگمنت اتفاق می افتد بدین صورت که یک رنگ برق در اثنا خشک شدن از فرم می افتد که اصطلاحا بدین پدیده بلومینگ یا گلدار شدن فیلم گویند.

گل های کریستالی ممکن است ناشی از حضور کریستال های سولفات آمونیوم باشند که سولفات آمینیوم ممکن است ناشی از واکنش دی اکسید سولفور با آمونیاک باشد و این واکنش در صورت حضور ین های فلزی منگنز یا مس که در ننمک آب دریا فراوان اند تسریع می یابد.

البته پدیده بلومینگ را با بلاشینگ عوضی نگیرید که بلاشینگ عموما در رنگ های فوری و بلومینگ در رنگ های روغنی به وقوع می پیوندد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!