کریستالیزه شدن یک فیلم (Crystallizing)


عموما فیلم های حاصل از رنگ های هوا خشک کریستالیزه می شوند که علل احتمالی آن عبارتند از:

  1. قرار گرفتن فیلم در معرض هوای تند و ناگهانی، دوداگزوز، بخار حلال ها و غیره.
  2. کافی نبودن و یا نرسیدن اکسیژن لازم به فیلم در هنگام خشک شدن.
  3. کافی نبودن مقدار خشک کن در رنگ.

توضیح: در صورت کریستالیزه شدن قسمتی از یک فیلم هوا خشک کافی است که آن قسمت را زدوده و رنگ مجدد نمایید و یا این که بعد از این که فیلم کاملا خشک شد آن را سمباده زده و سپس رنگ مجدد نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!