پروژه پالالیشگاه اصفهان

پروژهطرح توسعه پالایشگاه اصفهان
کارفرما پالایشگاه اصفهان
مهندس مشاور شرکت مهندسین مشاور نارگان
حجم پروژه ۱۵۰۰۰ تن