پروژه نفت پارس

مفتخر هستیم در این سالها با تامین رنگهای مورد نیازشرکت نفت پارس در راستای اهداف دوشرکت گامهای موثری برداشته ایم.