دهکده ورزشی پیل بند

نام پروژهدهکده ورزشی پیل بند
کارفرما سازمان منطقه آزاد چابهار
وزن سازه ها ۷۰۰ تن
سازه های فلزی استادیوم کریکت چابهار