زنگ زدایی یک فیلم (Rusting)


عواملی که موجب زنگ زدن یک فیلم میگردند عبارتند از:

  1. رطوبت و وجود مواد شیمیایی از قبیل نمک و غیره بر فیلم. زنگ زدگی اغلب در پشت و زیر یک فیلم انجام می پذیرد که در نهیت باعث جوش، تاول و پوسیده شدن فیلم نیز میگردد و سرعت زنگ زدگی یک فیلم در حاشیه گلگیرها، پایین گلگیرها، درب ها و محل لوله ها و غیره بیشتر است.
  2. رنگ آمیزی بر سطوحی که آلوده به ذرات زنگ قبلی و یا قدیمی هستند.
  3. رنگ آمیزی بر روی سطوحی که آلوده به مواد شیمیایی زنگ زدا هستند.

توضیح: در صورت مشاهده چنین فیلمی کاملا آن را تا سطح رنگ شونده برداشته و دقیقا مجددا با حفظ رعایت اصول لازم رنگ آمیزی نمایید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!