کدر شدن یا بلاشینگ ( Blushing)


کدر و یا شیری رنگ شدن فیلم یک رنگ فوری در اثنا و یا درست بعد از اسپری را بلاشینگ گویند: علت این است که در صورت تبخیر سریع بیش از حد حلال فوری، رطوبت موجود در هوای اطراف فیلم کندانس شده و در صورت نفوذ به فیلم تر، نیتروسلولز یا دیگر مواد رنگ رسوب نموده و در نتیجه سطح فیلم حالت کدری یا شیری رنگ به خود می گیرد.توجه داشته باشید که پدیده بلشینگ را با پدیده بلومینگ اشتباه نگیرید زیرا که اولی اغلب در رنگ های فوری و دومی در رنگ های روغنی بوقوع می پیوندد. بطور کلی عوامل ذیل در ایجاد حالت بلاشینگ موثرند.

  1. استفاده از حلال یا حلال های بسیار سریع فرار
  2. استفاده از فشار هوای زیاد در پیستوله
  3. تشکیل فیلم در یک اتمسفر رطوبتی

طرق جلوگیری از پدیده بلاشینگ عبارتند از:

  1. از مصرف و یا رنگ آمیزی رنگ های فوری در روزهای بارانی و یا فوق العاده مرطوب خودداری نمایید.
  2. ازمخلوط حلال های مناسب به عنوان یک حلال فوری استفاده نموده و حتی الامکان از حلال بسیار سریع فرار در مخلوط استفاده ننمایید.
  3. در صورت استفاده از رنگ فوری در یک جو نامساعد، حتما از یک حلال با سرعت تبخیر کند به همراه حلال فوری استفاده نمایید.
  4. فشار هوای ورودی به پیستوله را کاهش دهید.

توضیح ۱: در صورت مشاهده بلاشینگ بد در قسمتی از یک فیلم، بهتر است که قسمت بلاش زده را با حلال فوری شستشو داده و مجددا با استفاده از یک حلال فوری مناسبتر دیگر آن قسمت را رنگ آمیزی مجدد نمایید.

توضیح ۲: در صورت مشاهده بلاشینگ جزئی کافی است که محیط بلاش زده را با استفاده از یک حلال فوری مناسب تری رنگ آمیزی مجدد نمایید.

توضیح ۳: جهت جلوگیری پدیده بلاشینگ از یکی از حلال های با سرعت تبخیر کند مثل دی ایزوبیوتیل کتون، زایلن، بیوتیل سلوسلو استات و امثالهم استفاده نمایید.

توضیح ۴: استفاده از الکل زیاد که حلال اصلی نیترو سلولز نبوده و از آن فقط بعنوان یک حلال رقیق کننده در ساخت حلال های فوری استفاده می نمایند نیز ممکن است باعث پدیده بلاشینگ گردد و اصطلاحا بدین پدیده گام بلشینگ ویا رزین بلاشینگ می گویند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!