پوسته زدن یا رویه بندی رنگ داخلی قوطی (Skinning)


سطح اغلب رنگ های هوا خشک درون ظروف پس از مدتی انبار و نگهداری پوسته می زند و یا به عبارتی دیگر در سطح رنگ لایه ای از یک ژله به ضخامت چند میل ( یک هزارم میلیمتر ) تشکیل می گردد که بدین پدیده اصطلاحا پوسته زدگی و یا رویه بندی می گویند و علل احتمالی آن عبارتند از:

  1. عدم استفاده از مواد کمکی ضد رویه در هنگام ساخت و فیلینگ.
  2. خوب بسته نبودن درب ظرف و در نتیجه ورود هوا به داخل و تشکیل پلیمراکسید در سطح رنگ.
  3. پر نبودن ظرف رنگ به اندازه کافی.
  4. باز و بسته کردن چند بار متوالی درب ظروف رنگ های هوا خشک.
  5. استفاده بیش از حد خشک کن در رنگ

توضیح: در صورت باز کردن درب ظرفی و مشاهده یک لایه پوسته زدگی کافی است که با دقت قبل از اینکه رنگ را بهم بزنید آن لایه را برداشته و دور بیندازید که عدم انجام اینکار ممکن است باعث سیدینگ و یا تشکیل دانه های گرد و غباری بر روی فیلم حاصل از آن رنگ گردد. چنانچه لایه تشکیل شده خیلی ضخیم باشد بهتر است که دیگر آن رنگ را مصرف ننمایید.

skinning

skinning

skinning

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!