فلوتینگ و فلودینگ (Floating and Flooding)


اختلاف زیاد در اندازه ذرات و قدرت مرطوب پذیری دو یا چند پیگمنت که در ساخت یک رنگ جهت ایجاد فام مورد نظر به کار می روند ممکنست در فیلم تر و یا خشک باعث دو رنگی و یا چند رنگی شدن فیلم حاصل گردد که بدین پدیده فلودینگ و فلوتینگ می گویند. به عبارت دیگر فلودینگ به پدیده ای گفته میشود که فام سطحی یک فیلم تر، از لایه زیری همان فیلم به طور یکنواخت متفاوت باشد و یا به عبارت دیگر فام یک فیلم تر از رنگی با فام فیلم خشک همان رنگ متفاوت باشد. تشخیص پدیده فلوتینگ ساده تر است بدین صورت که فیلم بصورت نقطه نقطه و یا خطوطی از فام های مختلف در سطح فیلم به نظر می آید و اگر چنان چه این خطوط موازی باشند بدان سیلکینگ گویند و بنابراین پدیده سیلکینگ نوع خاصی از پدیده فلوتینگ می باشد.

پدیده فلودینگ و فلو تینگ بیشتر برای فام های سبز، قهوه ای و خاکستری اتفاق می افتد مثلا استفاده از پگمنت کروم سبز که مخلوطی است از آبی  پروس و کروم سربی ایجاد فلودینگ و فلوتینگ را می نماید. و وقتیکه فیلم تر مذکور رنگ تیره تری از حالت مایع (قبل از تشکیل فیلم) به خود گیرد نمایانگر افزایش غلظت آبی پروس در سطح فیلم بوده و وقتی که این تیرگی یکپارچه گردد آنرا فلودینگ می نامند. عوامل احتمالی که در رویت حالت های فلوتینگ کمک می کنند عبارتند از:

  1. استفاده از یک حلال کند فرار که به ذرات پیگمنت ها امکان جا به جا شدن را بدهد.
  2. استفاده از رنگ بر روی سطح یا در محیط سرد که در نتیجه حلال دیرتر تبخیر شده و ذرات پگمنت ها امکان جابه جا شدن می یابند.
  3. تشکیل یک فیلم ضخیم.
  4. استفاده از رنگ بر روی یک آستری که ضخامتش زیاد است و یا هنوز کاملا خشک نشده باشد (حلال رنگ رویه ممکن است پیگمنت های آستری را در خود حل و در نتیجه به آنها امکان جابه جا شدن را بدهد که بدین حالت فلودینگ گویند و نبایستی با حالت سرخ فام پذیری یا بلیدینگ اشتباه گرفته شود).

توضیح: در صورت مشاهده فلودینگ بر فیلم تر، فورا از همان رنگ اما با ویسکوزیته رقیق تر سطح فیلم را مجددا با یک آستری پوشش نازک نمایید و در صورتیکه فیلم خشک شده باشد و به حالت فلوتینگ تبدیل شده باشد ناچارا می بایستی سطح را تمییز و رنگ آمیزی مجدد نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!