شکنندگی ویا تردی یک فیلم (Brittleness)


معمولا فیلمی که چسبندگی ضعیف دارد شکننده نیز می باشد و عوامل شکنندگی یک فیلم بیشتر تابع فرمولیزاسیون و نسبت رزین ها و پیگمنت های بکار رفته می باشد تا خواص فیزیکی آنان معهذا بسیاری از عواملی که در علت چسبندگی ضعیف نقش دارند ممکن است که در شکنندگی و یا عدم انعطاف پذیری کافی فیلم نیز نقش داشته باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!