سرخ فام پذیری یا بلیدینگ (Bleeding)


بعضی از دایها (Dye ) یا پیگمنت های رنگی موجود در پوشش های قدیمی یا آستری های زده شده بر روی سطوح ممکن است که در حلال رنگ های مجددی که بعنوان رنگ رویه و یا رنگ مجدد بر روی آستری ها و یا پوشش های قدیمی زده می شوند حل گردند و در نتیجه به سطح فیلم ترشح نمایند که بدین پدیده اصطلاحا سرخ فام پذیری یا بلیدینگ گویند. به عنوان مثال در صورتی که یک رنگ سفید فوری بر روی یک رنگ قرمز هوا خشک زده شود ممکن است حلال فوری، پیگمنت موجود در رنگ قرمز را در خود حل و در نتیجه ماده رنگینه به سطح فیلم نفوذ و به فیلم حالت خونی و یا سرخ فامی را بدهد. طریق جلوگیری از بلیدینگ عبارتند از:

  1. قبل از اینکه یک فیلم رنگی قرمز یا آلبالویی رنگ را به یک رنگ روشن تر پوشش مجدد نمایید بهتر است که ابتدا یک قسمت از فیلم قدیمی را با رنگ روشن مورد نظر بپوشانید و در صورتی که پس از گذشت چند دقیقه پدیده بلیدینگ بر فیلم تازه روشن دیده نشود میتوانید تمامی سطح را با اطمینان خاطر با رنگ روشن تر رنگ آمیزی نمایید.
  2. هرگز از رنگ رویه ای که احتمالا حلال آن قادر به انحلال پیگمنت های مصرفی موجود در رنگ و یا آستری می باشد استفاده ننمایید.

توضیح: در صورتی که در هنگام رنگ آمیزی با پدیده بلیدینگ روبرو شدید بهتر است که سطح را کاملا پاک و جهت رنگ آمیزی مجدد آماده سازید ویا اینکه در صورت توافق مشتری بجای رنگ رویه مورد نظر از یک رنگ رویه با فام دیگر که ایجاد پدیده بلیدینگ ننماید استفاده نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!