تغییر فام یک فیلم در دراز مدت (Color Change)


یک فیلم ممکن است که در دراز مدت تغیر رنگ یا تغیر فام دهد که علل احتمالی آن ممکن است مقاومت ضعیف پیگمنت های بکار رفته در مقابل نور ماورابنفش خورشید و حرارت باشد. لازم به توضیح است توجه داشته باشید که تغییر فام را با حالت گچ شدگی یا چاکینگ اشتباه نگیرید زیرا که یک تغییر فام تا عمق فیلم نفوذ نکرده و بعکس چاکین سطحی نبوده و به راحتی با عمل پولیش زدن برطرف نمیگردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!