بلند شدن یا باد کردن چروکی قسمتی از یک فیلم (Lifting or Raising)


گاهی از اوقات هنگامی که پوشش دوم و یا یک رنگ رویه دیگری را بر لایه ای از یک فیلم قبلی میزنید پس از مدت کوتاهی مشاهده می نمایید که قسمت هایی از فیلم تشکیل شده جدید به صورت پوسته های چروکی متصل به فیلم از فیلم جداشده و به فیلم حالت چروکی برجسته ای را میدهند که اصطلاحا به این پدیده لیفتینگ یا بلند شدن چروکی فیلم گویند و عوامل احتمالی آن عبارتند از:

  1. لیفتینگ نتیجه جذب حلال یا حلال ها توسط فیلم قبلی می باشد به طوری که مقداری از آن نامحلول بوده و اما رطوبت پذیر با حلال های فوق می باشد.
  2. اگر فیلم قبلی کاملا انحلال پذیر در فیلم تازه مرطوب که بر رویش تشکیل شده است باشد(همانند فیلم تازه یک رنگ هوای خشک).یا اینکه فیلم کاملا رطوبت پذیر توسط حلال ها نباشد(همانند فیلم خشک یک رنگ کوره ای) در آن صورت پدیده لیفتینگ به وقوع نخواهد پیوست.
  3. در صورتی که پوشش دست اول یک رنگی بر روی سطح تمیزی صورت نگرفته باشد، پوشش دست دوم ولو اینکه پوشش دست اول کاملا خشک شده باشد ممکن است بلند شود.
  4. استفاده از رنگ های فوری بر رنگ های هوای خشک.
  5. قرار گرفتن یک فیلم هوای خشک فی ما بین دو فیلم فوری
  6. استفاده از پوشش دوم یک رنگ هوای خشک بر روی فیلم حاصل از پوشش اول همان رنگ که هنوز کاملا خشک نشده است.

توضیح: پوشش دوم را درست و یا بعد از پوشش اول بزنید و یا اینکه صبر نمایید پوشش کاملا خشک و سخت گردد و سپس پوشش دوم را رنگ آمیزی نمایید.

  1. استفاده اشتباهی یا عمدی از یک تینر فوری در یک رنگ هوای خشک.
  2. استعمال یک رنگ با ویسکوزیته زیاد از حد.
  3. کافی نبودن سمباده کاری فیلم کهنه فوری قبلی.
  4. استفاده از رنگ رویه بر آستری که هنوز کاملا خشک نشده است.

توضیح: تنها راه اصلاح چنین فیلم هایی این است که قسمت های بلند شده را کاملا پاک و تمیز نموده و سپس با رعایت اصول لازمه رنگ آمیزی مجدد نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!