براقیت ضعیف یک فیلم (Poor Gloss)


عواملی که در پایین بودن براقیت یک فیلم موثرند عبارتند از:

 1. ضعیف بودن خاصیت حفظ براقیت آستری.
 2. استفاده از رنگ بر روی سطح آلوده به واکس، گریس، روغن، محلول شستشوی صابونی و آب و غیره.
 3. استفاده از رنگ بر روی آستری که هنوز کاملا خشک و سخت نشده است.
 4. استفاده از یک تینر نامناسب و یا سریع فرار
 5. استفاده از مواد اضافه شونده نامناسب و آلوده
 6. خشک شدن فیلم در یک اطاق در بسته (کمبود اکسیژن)
 7. خوب بهم نخوردن آستر یا رنگ رویه
 8. رطوبتی یا سرد بودن محیط
 9. خشک و یا پودری اسپری شدن فیلم
 10. پولیش خوردن فیلم قبل از اینکه کاملا خشک گردد.
 11. استفاده از پیگمنت ها و یا اکستندرهای دانه درشت که به سهولت دروهیکل پخش نمیگردند.
 12. مصرف محلول های شستشوی صابونی قوی بر سطح فیلم
 13. کافی نبودن ضخامت فیلم
 14. وجود پدیده بلاشینگ در فیلم (بیشتر در فیلم های رنگ های فوری).

توضیح: در صورت کم بودن براقیت یک فیلم، کمی براقیت آن را میتوان بعد از اینکه فیلم کاملا خشک وسخت گردید با پولیش زدن جبران نمود، ویا با حفظ و رعایت شرایط لازمه آن را مجددا از نو رنگ آمیزی نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!