آثار لکه های باران مانند بر روی فیلم (Rain – Spotting)


گاهی از اوقات بر روی یک فیلم لکه هایی دیده میشوند که شباهت زیاد به اثرات بجای مانده از قطرات باران دارند و علل مشاهده چنین لکه هایی بر یک فیلم احتمالا عبارتند از:

  1. ضخامت بیش از حد فیلم.
  2. نشست قطرات باران و یا شبنم بر روی فیلم.
  3. شستشوی فیلم قبل از این که کاملا خشک شود.
  4. استعمال بیش از حد پولیش در هنگام پولیش کاری( بر روی فیلم اتومبیل هایی که بیش از حد پولیش خورده اند لکه های بارانی شکل فراوان دیده می شود).

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!