گروه امنیتی روئینوس

تقویم

ارتباط با شرکت

آدرس :  تهران ، شهرک اکباتان ، بلوار شهید نفیسی ، روبروی دبیرستان شهید عموئیان ، برج آریو اکباتان ، طبقه 3 واحد 301

  تلفن021-44630129 :

  ایمیل   info@alborzpooshesh.com:

 

 

 سامانه رنگبندی رال:

کارت رنگ زیر صفحه نمایشی تقریبی از رال RAL- K7است. ارائه فام دقیق محصول تولیدی به دلیل اختلاف در نوع وسیله تصویر چاپ وویدئو ممکن نیست به ناچار ،تولید رنگ ومواد پوششی با فام دقیق مورد نظر مشتری باید با رال اصلی ویا نمونه شاهد انجام پذیرد.

 

RAL 1000

 

RAL 4007

 

RAL 7008

 

RAL 1001

 

RAL 4008

 

RAL 7009

 

RAL 1002

 

RAL 4009

 

RAL 7010

 

RAL 1003

 

RAL 5000

 

RAL 7011

 

RAL 1004

 

RAL 5001

 

RAL 7012

 

RAL 1005

 

RAL 5002

 

RAL 7013

 

RAL 1006

 

RAL 5003

 

RAL 7015

 

RAL 1007

 

RAL 5004

 

RAL 7016

 

RAL 1011

 

RAL 5005

 

RAL 7021

 

RAL 1012

 

RAL 5007

 

RAL 7022

 

RAL 1013

 

RAL 5008

 

RAL 7023

 

RAL 1014

 

RAL 5009

 

RAL 7024

 

RAL 1015

 

RAL 5010

 

RAL 7026

 

RAL 1016

 

RAL 5011

 

RAL 7030

 

RAL 1017

 

RAL 5012

 

RAL 7031

 

RAL 1018

 

RAL 5013

 

RAL 7032

 

RAL 1019

 

RAL 5014

 

RAL 7033

 

RAL 1020

 

RAL 5015

 

RAL 7034

 

RAL 1021

 

RAL 5017

 

RAL 7035

 

RAL 1023

 

RAL 5018

 

RAL 7036

 

RAL 1024

 

RAL 5019

 

RAL 7037

 

RAL 1027

 

RAL 5020

 

RAL 7038

 

RAL 1028

 

RAL 5021

 

RAL 7039

 

RAL 1032

 

RAL 5022

 

RAL 7040

 

RAL 1033

 

RAL 5024

 

RAL 7042

 

RAL 1034

 

RAL 6000

 

RAL 7043

 

RAL 2000

 

RAL 6001

 

RAL 7044

 

RAL 2001

 

RAL 6002

 

RAL 7045

 

RAL 2002

 

RAL 6003

 

RAL 7046

 

RAL 2003

 

RAL 6004

 

RAL 7047

 

RAL 2004

 

RAL 6005

 

RAL 8000

 

RAL 2008

 

RAL 6006

 

RAL 8001

 

RAL 2009

 

RAL 6007

 

RAL 8002

 

RAL 2010

 

RAL 6008

 

RAL 8003

 

RAL 2011

 

RAL 6009

 

RAL 8004

 

RAL 2012

 

RAL 6010

 

RAL 8007

 

RAL 3000

 

RAL 6011

 

RAL 8008

 

RAL 3001

 

RAL 6012

 

RAL 8011

 

RAL 3002

 

RAL 6013

 

RAL 8012

 

RAL 3003

 

RAL 6014

 

RAL 8014

 

RAL 3004

 

RAL 6015

 

RAL 8015

 

RAL 3005

 

RAL 6016

 

RAL 8016

 

RAL 3007

 

RAL 6017

 

RAL 8017

 

RAL 3009

 

RAL 6018

 

RAL 8019

 

RAL 3011

 

RAL 6019

 

RAL 8022

 

RAL 3012

 

RAL 6020

 

RAL 8023

 

RAL 3013

 

RAL 6021

 

RAL 8024

 

RAL 3014

 

RAL 6022

 

RAL 8025

 

RAL 3015

 

RAL 6024

 

RAL 8028

 

RAL 3016

 

RAL 6025

 

RAL 9001

 

RAL 3017

 

RAL 6026

 

RAL 9002

 

RAL 3018

 

RAL 6027

 

RAL 9003

 

RAL 3020

 

RAL 6028

 

RAL 9004

 

RAL 3022

 

RAL 6029

 

RAL 9005

 

RAL 3027

 

RAL 6032

 

RAL 9006

 

RAL 3031

 

RAL 7000

 

RAL 9007

 

RAL 4001

 

RAL 7001

 

RAL 9010

 

RAL 4002

 

RAL 7002

 

RAL 9011

 

RAL 4003

 

RAL 7003

 

RAL 9016

 

RAL 4004

 

RAL 7004

 

RAL 9017

 

RAL 4005

 

RAL 7005

 

RAL 9018

 

RAL 4006

 

RAL 7006

 

 

 

 

گروه امنیتی روئینوس
گروه امنیتی روئینوس